Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten stelt de stichting zich ten doel het bevorderen van belangen op godsdienstig, sociaal-maatschappelijk (liefdadig), cultureel of wetenschappelijk terrein, alsmede op het gebied van sport, natuurbehoud (bescherming flora en fauna) en ontwikkelingssamenwerking onder meer door het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen. Zie verder de pagina: Aanvragen voor de specifieke voorwaarden en criteria.

De stichting wil haar doel bereiken door het verstrekken van giften aan goed omschreven projecten binnen haar werkgebied. Ook projecten voor ontwikkelingssamenwerking komen in aanmerking mits de organiserende stichting in Nedrland binnen binnen het werkgebied van de J.C. Ruigrok Stichting is gevestigd.

Geen steun wordt aan natuurlijke personen gegeven ( bijvoorbeeld geen studiebeurzen), ook niet indien dit door tussenkomst van rechtspersonen gebeurt. Geen permanente dekking wordt gegeven aan exploitatietekorten.

Algemene gegevens van het fonds

De J.C. Ruigrok Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. De stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel en wel als volgt:

A. de officiële naam luidt: J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem;

B. de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41222191; het RSIN nummer is 007432537;

C. het postadres van de stichting is: postbus 303, 2100 AH Heemstede en e-mailadres: info@jcruigrokstichting.nl;

D. de doelstelling van de stichting zoals geformuleerd in de statuten, het laatst vastgelegd in de akte op 30 oktober 2013 verleden voor Mr A.J. Hoogendoorn, notaris te Haarlem, luidt: de stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de belangen op godsdienstig, liefdadig, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein, ondermeer door het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen;

E. Het beleid van de stichting richt zich op het geven van financiële steun aan projecten binnen de statutaire doelstelling in het werkgebied (Zuid-Kennemerland beneden het Noordzeekanaal, de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek (Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout)

F. het bestuur van de stichting is per 1 januari 2017 samengesteld uit de volgende zes personen:

  • Drs. Mirjam J. Nouwen (voorzitter)
  • Mr. Ton Tekstra (secretaris)
  • Raphaël F.M. Braakhuis MBA (penningmeester)
  • Prof. dr. Bernet M. Elzinga (algemeen lid bestuur)
  • Drs. Michiel C.C. Kersten (algemeen lid bestuur)
  • Drs. Hélène M. Steenhoff (algemeen lid bestuur)

G. het bestuur geniet een beloning op basis van tijdsbesteding en wordt ondersteund door een secretariaatsbureau. Het belonings- c.q. vergoedingenbeleid kunt u nalezen door op deze link te klikken. Het bestuur vergadert vijfmaal per jaar.

H. de stichting is een vermogensfonds, dat wil zeggen een instelling die niet zelf actief geld of goederen werft onder derden en die haar vermogen in stand houdt en haar directe vermogensopbrengsten (rente, dividend) aanwendt voor gemelde doelstelling.