Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten stelt de stichting zich ten doel het bevorderen van belangen op godsdienstig, sociaal-maatschappelijk (liefdadig), cultureel of wetenschappelijk terrein, alsmede op het gebied van sport, natuurbehoud (bescherming flora en fauna) en ontwikkelingssamenwerking onder meer door het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen.

Zie verder de pagina: Aanvragen voor de specifieke voorwaarden en criteria.

De stichting wil haar doel bereiken door het verstrekken van giften aan goed omschreven projecten binnen haar werkgebied. Ook projecten voor ontwikkelingssamenwerking komen in aanmerking mits de organiserende stichting in Nedrland binnen binnen het werkgebied van de J.C. Ruigrok Stichting is gevestigd.

Geen steun wordt aan natuurlijke personen gegeven ( bijvoorbeeld geen studiebeurzen), ook niet indien dit door tussenkomst van rechtspersonen gebeurt. Geen permanente dekking wordt gegeven aan exploitatietekorten.