JC Ruigrok Stichting

De J.C. Ruigrok Stichting is opgericht op 6 mei 1977 en beheert een fonds dat is gevormd door de heer J.C. Ruigrok. Het doel van de J.C. Ruigrok Stichting is het ondersteunen van initiatieven op het gebied van cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, levensbeschouwing, alsmede de ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten. Ook ontwikkelingssamenwerking komt voor ondersteuning in aanmerking, mits de organisatie in het werkgebied van de stichting is gevestigd.

De Stichting tracht haar doelstellingen te bereiken, onder andere door het verstrekken van subsidies aan in Nederland gevestigde rechtspersonen, die (nagenoeg) uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen. De steun kan bestaan uit giften of garantstellingen. Alleen projecten in de regio’s Zuid-Kennemerland, de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek komen in aanmerking voor subsidie.

Zie verder de pagina: Aanvragen voor de specifieke voorwaarden en criteria.


Geschiedenis

Halverwege de 19e eeuw reisde een smidsknecht Christiaan Jacob Ruigrok vanuit Utrecht naar zijn familie in De Zilk. Hij nam de trekschuit door de Leidsevaart. In Vogelenzang werden de paarden gewisseld en daar ontdekte Christiaan Jacob een smederij. Hier kon hij gaan werken en na een paar jaar nam hij de smederij over.

In de loop der jaren kwamen er naast de smederij andere activiteiten bij zoals het vervaardigen van landbouwmachines, het maken van hekwerken op maat en de fabricage van kachels. De nakomelingen van Christiaan Jacob richtten rond 1915 in Vogelenzang de fabriek voor Hek-en Rasterwerken op met een stier die tegengehouden wordt door een Ruigrokhek als symbool.

De laatste kinderloze eigenaar, Johannes Cornelis Ruigrok, besloot om een aanzienlijk deel van zijn vermogen na zijn overlijden na te laten aan een door hem in 1977 opgerichte en tot zijn overlijden in 1983 bestuurde stichting: de J.C. Ruigrok Stichting. Na zijn overlijden werd het bestuur conform de door hem gegeven aanwijzingen gevormd door drie personen met wie hij zowel zakelijk als persoonlijk nauwe banden onderhield.


Algemene gegevens van het fonds

De J.C. Ruigrok Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. De stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel en wel als volgt:

A. de officiële naam luidt: J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem;

B. de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41222191; het RSIN nummer is 007432537;

C. het postadres van de stichting is: postbus 303, 2100 AH Heemstede en e-mailadres: secretariaat@jcruigrokstichting.nl;

D. de doelstelling van de stichting zoals geformuleerd in de statuten, het laatst vastgelegd in de akte op 30 oktober 2013 verleden voor Mr A.J. Hoogendoorn, notaris te Haarlem, luidt: de stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de belangen op liefdadigheid, cultureel, godsdienst en ontwikkelingssamenwerking, ondermeer door het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen;

E. Het beleid van de stichting richt zich op het geven van financiële steun aan projecten binnen de statutaire doelstelling in het werkgebied (Zuid-Kennemerland beneden het Noordzeekanaal, de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek (Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout)

F. het bestuur van de stichting is per 1 januari 2020 samengesteld uit de volgende zes personen:

  • Ton Tekstra (voorzitter)
  • Birgitta de Gruijter (secretaris)
  • Eelco Martens  (penningmeester)
  • Bernet Elzinga (algemeen lid bestuur)
  • Winston Brandon  (algemeen bestuur)
  • Wilma Geerdink (algemeen lid bestuur)

G. Door op deze link te klikken kunt u een memo over de bestuursvergoeding lezen (pdf). Het bestuur vergadert vijfmaal per jaar.

H. de stichting is een vermogensfonds, dat wil zeggen een instelling die niet zelf actief geld of goederen werft onder derden en die haar vermogen in stand houdt en haar directe vermogensopbrengsten (rente, dividend) aanwendt voor gemelde doelstelling.

Standaardaardformulier publicatieplicht ANBI-vermogensfondsen. 
Klik op de onderstaande button