Aanvragen

De vergaderdata in 2023 zijn:

 • 9 februari
 • 13 april
 • 6 juli
 • 21 september
 • 23 november.

De aanvragen moeten uiterlijk vier weken voor de vergadering zijn ingediend .

Aanvragen geschiedt uitsluitend digitaal. Om een aanvraag in te dienen, klikt u op de onderstaande link. Allereerst maakt u daarna een account aan door u te registeren op de online omgeving van de Ruigrok Stichting. Nadat u als gebruiker geregistreerd bent, kunt u op uw account inloggen en een aanvraag indienen. Via uw account wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van uw aanvraag. Als u al een account hebt, dan kunt u direct inloggen en een aanvraag indienen.

Let op: het aantal aanvragen dat per vergadering wordt behandeld, is gelimiteerd. Als u relatief kort voor de sluitingstermijn van een vergadering een aanvraag indient, bestaat de kans dat uw aanvraag naar een volgende vergadering wordt verschoven.

Registreren voor aanvraag c.q. aanvraag indienen


Criteria c.q. voorwaarden

Een aanvraag voor financiële ondersteuning van een project bij de J.C. Ruigrok Stichting dient te voldoen aan een aantal criteria c.q. voorwaarden:

1. De aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (stichting, vereniging of kerkelijke instelling), waarbij een ANBI-status niet verplicht is, doch wel tot aanbeveling strekt. Geen steun wordt aan natuurlijke personen gegeven ( bijvoorbeeld geen studiebeurzen), ook niet indien dit door tussenkomst van rechtspersonen gebeurt.

2. De aanvraag betreft een project binnen één van de werkterreinen van de stichting. De werkterreinen van de J.C. Ruigrok Stichting zijn: cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, sociaal-maatschappelijke projecten (liefdadigheid) of religie & geloof. Ook projecten voor ontwikkelingssamenwerking komen in aanmerking, mits de organiserende stichting in Nederland binnen binnen het werkgebied van de J.C. Ruigrok Stichting statutair is gevestigd.

3. De aanvraag heeft betrekking op een project dat wordt uitgevoerd binnen het werkgebied van de stichting: Zuid-Kennemerland, de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek. Betreft de aanvraag een ontwikkelingssamenwerkingsproject, dan dient de aanvrager (rechtspersoon) in het werkgebied gevestigd te zijn. Zie voor het exacte werkgebied de betreffende pagina op deze website door op deze link te klikken

4. De aanvraag betreft een project dat dat ten tijde van de aanvraag nog niet gestart is.

5. Bijdragen in de exploitatie (vaste lasten) van een organisatie komen niet voor subsidiëring in aanmerking. Ook personeelskosten van de eigen organisatie voor de uitvoering van een project komen niet aanmerking voor financiële ondersteuning.

5. De  aanvrager beschikt niet over een vrij, ongebonden eigen vermogen, waarmee het project ook gefinancierd kan worden, met andere woorden externe financiering is noodzakelijk voor de realisatie van het project.

6. De Ruigrok ondersteunt alleen projecten waarvoor bij minimaal nog twee andere (vermogens)fondsen, particuliere schenkers of sponsors een kansrijke aanvraag is ingediend en die nodig is voor de realisatie van het kern van het ingediende project.

7. Projecten zoals voorstellingen (toneel-, dans- of zanguitvoeringen), alsmede tentoonstellingen en festivals zullen getoetst worden aan de verwachte eigen inkomsten uit de recette van de verkoop van entreebewijzen of inkomsten uit horeca en andere commerciële activiteiten. In het algemeen geldt voor dergelijke projecten dat een aanmerkelijke eigen bijdrage uit deze inkomsten als een pré kan worden beschouwd.

8. Een aanvrager kan maximaal driemaal in een periode van vijf jaar een aanvraag bij de J.C. Ruigrok Stichting indienen.

8.  Onder specifieke omstandigheden kunnen op het voorgaande – ter beoordeling van het bestuur van de J.C Ruigrok Stichting – uitzonderingen gemaakt worden.


Benodigde documenten

Aanvragen kan uitsluitend digitaal. Als u een aanvraag indient is het noodzakelijk de volgende bestanden te uploaden als bijlagen:

 1. een goede omschrijving van het project
 2. een begroting
 3. een dekkingsplan
 4. statuten
 5. uittreksel uit de Kamer van Koophandel
 6. een recente jaarrekening
 7. lijst van aangeschreven fondsen

Vragen

Voor vragen over het indienen van subsidieverzoeken kunt u contact opnemen met:

secretariaat@jcruigrokstichting.nl