Gift of garantie

1. Gift
De stichting wil haar doel bereiken door het verstrekken van giften aan goed omschreven projecten binnen haar werkgebied. Ook projecten voor ontwikkelingssamenwerking komen in aanmerking mits de organiserende stichting in Nederland binnen de regio Zuid-Kennemerland gevestigd is.

Het is mogelijk dat het bestuur van de Ruigrok Stichting de subsidiënt vraagt om na afloop c.q. voltooiing van een project een activiteitenverslag, alsmede een financiële verantwoording aan de Ruigrok Stichting op te sturen.

De Ruigrok Stichting stelt het sowieso op prijs als subsidiënten na afloop c.q. voltooiing van een project een kort verslag met enkele foto’s naar het kantoor van de stichting sturen per mail of post.

2. Garantie
Een andere manier waarop de J.C.Ruigrok Stichting een financiële bijdrage aan een project toekent is een garantie. Een garantie wordt meestal verstrekt indien er nog onvoldoende zekerheid bestaat over de wijze waarop een project uiteindelijk precies zal worden gefinancierd. Daardoor zou er een kans kunnen zijn dat het betreffende project niet doorgaat, dat het op een andere wijze dan aangevraagd zal worden uitgevoerd of dat er zelfs een overschot aan financiële middelen gaat ontstaan omdat het project meer sponsors of sponsorgelden aantrekt dan begroot. Kortom een garantie wordt meestal verleend als er nog onzekerheden zijn rondom de uitvoering en financiering van het project.

Een garantie houdt in dat de J.C. Ruigrok Stichting gedurende een vastgestelde termijn een bepaald bedrag reserveert voor een project en uitbetaalt wanneer:

  • (achteraf) aangetoond wordt dat het project is/wordt uitgevoerd goeddeels conform de oorspronkelijk ingediende (totale) begrotingen
  • financiering door de Ruigrok Stichting tot maximaal het genoemde garantie bedrag nodig is ter dekking van de feitelijke kosten.